Mây và sao

Giải đố

Mây và sao

Thời gian tốt nhất để thu thập tất cả các ngôi sao từ bầu trời! Trong trò chơi này, bạn có chín cấp độ và đối với mỗi cấp độ, bạn có một thời gian nhất định để thu thập các ngôi sao giữa các đám mây. Ở mỗi cấp độ, bạn có một chiếc đồng hồ cát giúp bạn có thêm thời gian để hoàn thành cấp độ. Chúc vui vẻ!

Trò chơi "Giải đố" tương tự