Candy Monster Kid

Phổ thôngGiải đố

Candy Monster Kid

Những con quái vật đang thèm kẹo. Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo có ít nhất 3 viên kẹo thẳng hàng, và đám quái vật sẽ ăn nó. Hãy cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ!