Brain Explosion

Giải đố

Brain Explosion

Khi những câu hỏi không tưởng gặp những câu trả lời không tưởng thì kết quả là Brain Explosion. Trong trò chơi này không có lời giải chính xác, chỉ có những câu hỏi kỳ quặc và những câu trả lời kỳ quặc không kém. Chỉ có một câu trả lời là đúng, còn lại chẳng dẫn đến đâu cả. Bạn có thể chơi đến cùng và trả lời đúng mọi câu hỏi không?

Trò chơi "Giải đố" tương tự