Rau củ giận dữ

Phổ thôngGiải đố

Rau củ giận dữ

Giúp các loại rau để tiêu diệt những con người muốn ăn thịt chúng