Among U Red Imposter

3DArcade

Among U Red Imposter

Bạn có tận mắt thấy tôi giết người không? Hay tôi đã từng giết hại ai chưa? Có thể rồi hoặc chưa, nhưng tôi phải giết họ trước khi bị phát hiện! Ai ngờ được mối nguy hiểm lại là một trong số họ!