trochoi.io

Amazing Run 3D

3DArcade

Amazing Run 3D

Bạn có thể tin rằng bạn có siêu năng lực? Ở đây, bạn đã được ban cho một siêu năng lực, bạn có thể làm chậm tất cả các chướng ngại vật, và thông qua siêu năng lực thì bạn có thể vượt qua các chướng ngại vật. Làm thế nào để sử dụng siêu năng lực của bạn? Bạn cần nắm bắt thời gian!