ABC Jump

Giải đố

ABC Jump

Chúng tôi đã thiết kế trò chơi này tương tự như "Doodle Jump" để dạy bảng chữ cái. Chúng tôi đã sử dụng một phương pháp trong đó trẻ em sẽ làm quen với hình dạng, âm thanh và thứ tự của bảng chữ cái bằng cách nhìn và nghe chúng theo thứ tự thích hợp của chúng.

Trò chơi "Giải đố" tương tự