Câu đố về hình ảnh 4x1

Giải đố

Câu đố về hình ảnh 4x1

Nhìn vào 4 hình ảnh và tìm từ kết nối chúng!

Trò chơi "Giải đố" tương tự