4x Puzzle

Phổ thôngGiải đố

4x Puzzle

Thêm các khối số vào bảng sao cho số đó là bội số của 1, 2 hoặc 4 để kết hợp chúng thành các tổng mới. Nếu hai khối liền kề có cùng giá trị, chúng sẽ bị loại bỏ. Bạn có thể đạt được điểm số cao không? Rèn luyện trí não của bạn với 4x Puzzle và cố gắng kiếm càng nhiều điểm càng tốt!